Villa Sjötorp

Lobby

Inomhusmiljö
 • Matta
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Ledarhund
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Finns yta innanför entrén att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm
Bord
 • Bord i lobby
 • Fri höjd under bordet är 50cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 52cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 115cm
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 105cm
 • Längden på disken är 127cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka på receptionsdisk
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS
Receptionen
 • Symbol för hjälpmedel
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,10NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 300cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Bokningsmöjlighet
 • Symbol för bokning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
Kapprum
 • Golvyta i kapprum
 • Klädhängare
 • Den fria ytans längd är 170cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Kroken har höjden 170cm
Spegel
 • Spegel i lobby
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 220cm från golvet
Skylt vid dörr
 • WC skylt
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • Skylt på toalettdörr
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 25mm
Slagdörr
 • Toalettdörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till hörn
 • Dörrhandtaget är placerat 35cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Skötbord
 • Handfatets kranar
 • Avlastningshylla finns inte
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 65cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger