VANN Spa

Spa-reception

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Gångytan
 • Gångyta
 • Yta att vända på
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 197cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 136cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 104cm
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Utskjutande föremål i gångstråk
 • Utskjutande föremål
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 109cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt nedtill
Trappa
 • Trappa
 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 103cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida
 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 14cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Hiss
 • Hissen anropsknapp
 • Yta utanför hiss
 • Hiss
 • Anropsknappen är placerad 103cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 8cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 126cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Dörrkontrast
 • Hissdörr
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
Dörren öppnas automatiskt
 • Symbol för passagetid
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel
 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 104cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 45cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Text på väggskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm
Butikslokal
 • Symbol för personlig service
 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns
Hyllor finns
 • Hylla
 • Lägsta hyllan är placerad 110cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 130cm från underlag
Klädstång
 • Klädstång
 • Klädstången är placerad 148cm från golvet
Bemannad kassa
 • Kassa i SPA-avdelningen
 • Passagebredd vid kassan är 190cm
 • Kassapriset är placerat 115cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 115cm från underlaget
Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 115cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns