Thorskogs Slott

Parkering och gångväg

Gångytan
 • Gångväg till entrén
 • Gångväg från parkering
 • Gångvägens bredd är 3,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Gångvägen
 • Gångvägens lutning
 • Lutningen i längsriktning är 4,2%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 50m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande yta