Bjertorp Slott

Lobby

Inomhusmiljö
 • Belysning i lobby
 • Belysning i lobby
 • Gångmatta i lobby
 • Matta i lobby
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i lobby
 • Gångyta i lobby
 • Ytor finns att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 1.98cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål i gångyta
 • Fast föremål i gångyta
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Löst föremål i gångstråk
 • Sittgrupp ovanför trapp
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Sittplats i lobbyn
 • Sittgrupp i lobby
 • Brasan i lobby
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Sittgrupp i lobby
 • Sittgrupp i lobby
 • Fri höjd under bordet är 57cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 10cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill
Trappa
 • Trappa i foajé
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 190cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.10NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.10NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida
 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Utskjutande föremål finns i trappan
 • Utskjutande föremål
 • Det är 107cm fri höjd under det utskjutande föremålet
Hiss
 • Anropsknapp för hiss
 • Yta utanför hiss
 • Hisskorg
 • Anropsknappen är placerad 105cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 200cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.30NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 632cm
 • Den fria ytans bredd är 235cm
 • Djupet på hisskorgen är 98cm
 • Hisskorgens bredd är 98cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Slagdörren
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
Dörrkontrast
 • Hisdörr
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss
 • Översta knappraden är placerad 105cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
Våningsinformationen
 • Våningsinformation i hiss
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Text på skylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 110cm
 • Längden på disken är 280cm
 • Benutrymmets djup är 10cm
 • Välbelyst reception finns
Fast placerad ringklocka
 • Ringklocka för att kalla på personal
 • Ringklockan är placerad 112cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 75cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.30NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 112cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
Bokningsmöjlighet
 • Symbol för bokning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill
Trappa
 • Trappa i foajé
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 190cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.10NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.10NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida
 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Utskjutande föremål finns i trappan
 • Utskjutande föremål
 • Det är 107cm fri höjd under det utskjutande föremålet
Hiss
 • Anropsknapp för hiss
 • Yta utanför hiss
 • Hisskorg
 • Anropsknappen är placerad 105cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 200cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.30NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 632cm
 • Den fria ytans bredd är 235cm
 • Djupet på hisskorgen är 98cm
 • Hisskorgens bredd är 98cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Slagdörren
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
Dörrkontrast
 • Hisdörr
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss
 • Översta knappraden är placerad 105cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
Våningsinformationen
 • Våningsinformation i hiss
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte
Kapprum
 • Kapprum
 • Den fria ytans längd är 460cm
 • Den fria ytans bredd är 630cm
 • Kroken har höjden 167cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Spegel
 • Spegel i kapprum
 • Spegelns underkant är 50cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill
Trappa
 • Trappa ner till toaletter
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,75NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,75NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Handfat
 • Handfat på toaletten
 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har två kranar
Gemensamt utrymme utanför toalett
 • Speglar på damrum
 • Torkmöjligheter
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 15cm från golvet
 • Spegelns överkant är 195cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 1cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
Skylt vid dörr
 • Skylt på dörr till damrum
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • Text på dörrskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 350cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Toalettutrymme
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger