Bjertorp Slott

Passage från lobby till boenderum

Inomhusmiljö
 • Gångyta i passage
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i passage
 • Gångyta i passage
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill
Trappa
 • Trappa
 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 160cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida
 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången slutar 25cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 42cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Hiss
 • Anropsknapp för hiss
 • Yta utanför hiss
 • Hisskorg
 • Anropsknappen är placerad 105cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 200cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.30NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 632cm
 • Den fria ytans bredd är 235cm
 • Djupet på hisskorgen är 98cm
 • Hisskorgens bredd är 98cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Slagdörren
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
Dörrkontrast
 • Hisdörr
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss
 • Översta knappraden är placerad 105cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
Våningsinformationen
 • Våningsinformation i hiss
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte