Kulturhuset Blå Stället

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
  • Handikapparkering
  • Handikapparkering
  • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
  • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.8m
  • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3.2%
  • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
  • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.4% i sidled
  • Handikapparkeringen är 80m från entrén
  • Belysning finns
Gångvägen från handikapparkering till entré
  • Det finns inget ledstråk till éntren
  • Kännbart ledstråk finns inte
  • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag
Gångytan
  • Del av gångyta
  • Del av gångyta
  • Sittplats
  • Gångvägens bredd är 300m
  • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
  • Gångytan lutar 5.7% i sidled
  • Belysning finns
  • Sittplatsens sitthöjd är 51.5cm
  • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
  • Det finns inte armstöd på sittplatsen
  • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 16m
  • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 61m
Passageöppningen
  • Passage
  • Passageöppningens fria bredd är 135cm
  • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande yta
Alternativa lutningen
  • Passag
  • Lutningen i längsriktning är 6,8%
  • Lutningens sträckning är 10m