AMS Handen

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Parkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
Gångytan
 • Gångväg
 • Gångvägens bredd är 274m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Gångvägen
 • Lutning
 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled