ABF Sydvästra Götaland Kungälv

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Avstigningsplats som är 41 meter lång. Avstigning kan ske 1 meter från entrédörren
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 41m
 • Av- och påstigningsplatsen är 1m från entrén
 • Belysning finns
Gångvägen
 • Gångvägen till entrén är 3 mete bred
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
Gångvägen
 • Gångvägens lutning är 5,5 % och dess längd är 41 meter
 • Lutningen i längsriktning är 5,5%
 • Lutningens sträckning är 41m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled