Smärtenhet, Kungälv

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur ej tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Utformning av skylt från tak
 • Takskylt i reception
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm
Köautomat
 • Köautomat
 • Könummer visuellt
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 143,2cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,34NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 98cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 178,8cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 72cm
 • Längden på disken är 131,3cm
 • Benutrymmets djup är 24,9cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,39NCS
Glasruta
 • Glasruta i reception
 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
Sittplats
 • Sittplats vid reception
 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Receptionen
 • Hjälpmedel och specialutrustning finns
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 82cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,08NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns