Du är här:

TD ungdomssatsning

Ett arbete med rättigheter som stärker andra rättigheter – unga långtidsarbetslösa inventerar i TD. Ett samarbetsprojekt mellan koncernstab HR och avdelning rättighet, Koncernkontoret.

Inom Västra Götalandsregionen samarbetar koncernstab HR och avdelning mänskliga rättigheter, TD-enheten i ett projekt som handlar om att unga arbetslösa erbjuds visstidsanställning under ett år som inventerare på TD enheten. Drygt 80 unga har hittills utbildats som inventerare i TD och cirka 1000 verksamheter har blivit inventerade.

Bakgrund

Västra Götalandsregionen hade under perioden oktober 2013 – december 2015 avsatt särskilda medel för att kunna erbjuda unga som varit långtidsarbetslösa en visstidsanställning under 6 - 12 månader. I december 2016 beslutade Personalutskottet, att långsiktigt avsätta resurser ur det personalpolitiska anslaget till varaktiga arbetsmarknadsinsatser för unga.

Personalutskottet har regionfullmäktiges uppdrag att stödja personer som är långtidsarbetslösa. Koncernstab HR har i uppgift att hitta lämpliga placeringar och verksamheter. Enheten Tillgänglighetsdatabasen har regionfullmäktiges uppdrag att inventera de verksamheter Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med. I mötet mellan dessa båda budgetuppdrag formades den gemensamma insatsen där drygt 80 unga har arbetat som inventerare i TD.

Insatsen har därmed två syften. Ge meningsfull sysselsättning för unga långtidsarbetslösa (20-25 år) i Västra Götaland samt erfarenhet från Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. Dessutom göra det möjligt att uppfylla regionfullmäktiges mål för inventering av verksamheter i TD.

Arbetsuppgiften för de unga är att praktiskt inventera (kartlägga) den fysiska tillgängligheten i de verksamheter som Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med. Det handlar om cirka 2000 verksamheter såsom vårdcentraler, BVC, ungdomsmottagningar, rehab, tandvård, muséer, teatrar med mera.

Från ungdomsprojekt till ungdomssatsning

Under hösten 2016 förändrades TD ungdomsprojekt genom att praktikplatser för unga nyanlända skapades. TD ungdomsprojekt består nu av två delar, dels som tidigare att erbjuda långtidsarbetslösa unga arbete som inventerare men också att erbjuda praktik till unga nyanlända. Om praktikperioden fungerar väl för båda parter kommer de efter tre månader erbjudas 12 månaders jobb i TD ungdomsprojekt. Under hela 2017 kommer avdelning mänskliga rättigheter, TD enheten erbjuda praktikplatser för unga nyanlända samt parallellt genomföra TD ungdomsprojekt.  
 

Gjorda erfarenheter

Erfarenheterna visar att projektet är bra för både de unga och Västra Götalandsregionen. De unga upplever att de gör ett meningsfullt arbete som bidrar till att människor i Västra Götaland kan bli mer delaktiga. De får ökat självförtroende och kunskap om arbetslivet.

Västra Götalandsregionen får i mötet med de unga ökad insikt och förståelse för ungas sätt att tänka och vilka förutsättningar man som ung har på arbetsmarknaden.

Arbetet med de unga har visat att behovet av handledning och att finnas till hands är stort. Det handlar om att lära sig att sköta arbetstider, arbeta i grupp, vara noggrann och ta ansvar för sina arbetsuppgifter. När rätt stöd ges har det visat sig att de allra flesta gör ett mycket fint arbete. Arbetet är mycket konkret genom att mätningar görs på plats hos verksamheterna och matas in via surfplattor i TD- formulär. Bilder tas parallellt och när allt är färdigt publiceras resultatet och blir åtkomligt publikt för besökare till Västra Götalandsregionens verksamheter. De unga får ett ”kvitto” på vad de har åstadkommit.

De unga inventerarna har förutom TD-intern kompetensutveckling deltagit i utbildningar i mänskliga rättigheter samt hbt-utbildning.

Vid ett uppstartsmöte med arbetsförmedlingen uttrycktes att det normala bortfallet på likande projekt med unga långtidsarbetslösa är 33 %. Under hela denna period har endast tre avslutat sitt jobb tidigare. Två började studera och en fick fast tjänst i sin hemkommun.

Vid uppföljningssamtal har alla utan undantag tyckt att det var ett mycket bra jobb, varierande och absolut velat fortsätta. En ung kvinna uttryckte sig så här: ” Första gången på länge som det känns kul att gå till ett jobb.” En annan ”Jag skulle verkligen vilja fortsätta med detta jobb hela mitt liv.”

 

Uppföljning

Hösten 2015 genomfördes telefonintervjuer med 31 unga som avslutat sin anställning inom TD ungdomsprojekt (se Uppföljningsrapport TD ungdomsprojekt 2015 nedan).

2016 genomförde Enhet samhällsanalys en kvalitativ uppföljning som innehåller två perspektiv. Det ena perspektivet handlar om deltagarnas upplevelser av projektet och huruvida det påverkat dem i deras yrkesmässiga och personliga utveckling. Det andra perspektivet innefattar insatsens betydelse för VGR, med fokus på rollen som arbetsgivare och kommande rekryteringsbehov (se Uppföljningsrapport TD ungdomsprojekt 2016 nedan).

Gemensamt för uppföljningarna 2015 och 2016 sett från de ungas perspektiv är uppskattningen av:

  • mixen mellan frihet och ansvar
  • rutiner i vardagen
  • kamratskapet på arbetsplatsen
  • att det gav ett ökat självförtroende och arbetslivserfarenhet som bidrog till en språngbräda i yrkeslivet
  • en ögonöppnare för tillgängligheten ute i samhället och på vilka sätt den möjliggör och inte möjliggör användbarheten för personer med funktionsnedsättningar 

 

Fortsättning

Inventering av Västra Götalandsregionens verksamheter kommer att behöva fortsätta. Verksamheter flyttar, bygger om och nya tillkommer. TD-inventeringen gör det möjligt att följa utvecklingen av tillgängligheten i Västra Götalandsregionens verksamheter över tid, genom de åtgärdsrapporter som kan tas fram efter inventering. Invånarna får också information om tillgängligheten och kan på så sätt känna trygghet inför besök i verksamheterna.

Västra Götalandsregionens satsningar för att minska arbetslöshet är ett av de prioriterade budgetmålen och en prioritering inom VG2020. TD-ungdomssatsning kan ses som en modell för hur VGR:s insats kan se ut framöver.

 

 TD-modellen

  1. Konkreta uppföljningsbara arbetsuppgifter erbjuds över tid
  2. Projektledare från verksamheten med arbetsledaransvar
  3. Inom TD finns en medveten satsning på att stärka individerna inför framtida arbetsliv

 

Sammanfattning

Bedömningen är att TD genom sina konkreta arbetsuppgifter kommer att fortsatt kunna spela en betydelsefull roll som en del i PILA - praktik, introduktion, lärande och arbete. Genom att TD erbjuder arbetstillfällen för långtidsarbetslösa unga i TD ungdomssatsning skapas meningsfull sysselsättning för de unga. Detta bidrar till att uppfylla målet i regionfullmäktiges budget ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska” och till det, det prioriterade fokusområdet ”Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv”.  TD kan framöver även vara en möjlig form för andra målgrupper inom PILA och ingå som en långsiktig satsning.

 

 Bilagor och länkar till ytterligare information kring TD Ungdomsprojekt 

Exempel på rekryteringsannons 

Arbetslust nr 3/2015 (artikel om ungdomsprojektet sidan 6-7) 

Uppföljningsrapport TD ungdomsprojekt 2015

Uppföljningsrapport TD ungdomsprojekt 2016

Anläggningar i TD

Just nu har vi 7331 publicerade anläggningar i TD