Du är här:

Ungdomsprojekt

En modell för samarbete mellan Personalutskottet, koncernstab HR och avdelning mänskliga rättigheter, TD - enheten. Västra Götalandsregionen har under perioden oktober 2013 – december 2015 avsatt särskilda medel för att kunna erbjuda unga som var långtidsarbetslösa en visstidsanställning under 6 - 12 månader. I december 2016 beslutade Personalutskottet, att långsiktigt avsätta resurser ur det personalpolitiska anslaget till varaktiga arbetsmarknadsinsatser för unga.

Personalutskottet har regionfullmäktiges uppdrag att stödja personer som är långtidsarbetslösa. Koncernstab HR har i uppgift att hitta lämpliga placeringar och verksamheter. Kommittén för mänskliga rättighetsfrågor har haft ett budgetuppdrag som innebär att möjliggöra för alla Västra Götalandsregionens verksamheter att inventera sina lokaler i TD (tillgänglighetsdatabasen). I mötet mellan dessa båda budgetuppdrag formades den gemensamma insatsen där 60 unga har arbetat som inventerare i TD. Även 4 unga från Program VIA har fått visstidsanställning på TD-enheten, avdelning mänskliga rättigheter.

Insatsen har därmed två syften. Ge meningsfull sysselsättning för unga långtidsarbetslösa (20-25 år) i Västra Götaland samt erfarenhet från Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. Dessutom göra det möjligt att uppfylla regionfullmäktiges mål för inventering av verksamheter i TD.

Arbetsuppgiften för de unga är att praktiskt inventera (kartlägga) den fysiska tillgängligheten i Västra Götalandsregionens verksamheter i TD. Det handlar om cirka 2000 verksamheter såsom vårdcentraler, BVC, ungdomsmottagningar, rehab, tandvård, muséer, teatrar, folkhögskolor, Göteborgsoperan med mera. Dessutom 18 sjukhus med både gemensamma delar och mottagningar på och utanför sjukhusen.

Gjorda erfarenheter

Erfarenheterna visar att projektet är bra för både de unga och Västra Götalandsregionen. De unga upplever att de gör ett meningsfullt arbete som bidrar till att människor i Västra Götaland kan bli mer delaktiga. De får ökat självförtroende och kunskap om arbetslivet.

Västra Götalandsregionen får i mötet med de unga ökad insikt och förståelse för ungas sätt att tänka och vilka förutsättningar man som ung har på arbetsmarknaden.

Arbetet med de unga har visat att behovet av handledning och att finnas till hands är stort. Det handlar om att lära sig att sköta arbetstider, arbeta i grupp, vara noggrann och ta ansvar för sina arbetsuppgifter. När rätt stöd ges har det visat sig att de allra flesta gör ett mycket fint arbete. Arbetet är mycket konkret genom att mätningar görs på plats hos verksamheterna och matas in via surfplattor i TD- formulär. Bilder tas parallellt och när allt är färdigt publiceras resultatet och blir åtkomligt publikt för besökare till Västra Götalandsregionens verksamheter. De unga får ett ”kvitto” på vad de har åstadkommit.

De unga inventerarna har förutom TD-intern kompetensutveckling deltagit i utbildningar i mänskliga rättigheter samt hbt-utbildning.

Vid ett uppstartsmöte med arbetsförmedlingen uttrycktes att det normala bortfallet på likande projekt med unga långtidsarbetslösa är 33 %. Under hela denna period har endast tre avslutat sitt jobb tidigare. Två började studera och en fick fast tjänst i sin hemkommun.

Vid uppföljningssamtal har alla utan undantag tyckt att det var ett mycket bra jobb, varierande och absolut velat fortsätta. En ung kvinna uttryckte sig så här: ” Första gången på länge som det känns kul att gå till ett jobb.” En annan ”Jag skulle verkligen vilja fortsätta med detta jobb hela mitt liv.”

Uppföljning

Hösten 2015 genomfördes telefonintervjuer med 31 unga som avslutat sin anställning inom TD ungdomsprojekt (se Uppföljningsrapport TD ungdomsprojekt 2015 nedan). TD arbetet uppskattades av de allra flesta tillfrågade unga. Det passade bra i deras livssituation och för flera av dem var detta jobb en chans att komma in i arbetslivet. 

Flera nämnde att det var bra att få in rutiner i vardagen, att få arbetskamrater och känna en känsla av att vara behövd. Detta gjorde att de fick ökat självförtroende och mer energi för att söka sig vidare in i arbetslivet.

Det som uppskattades med arbetet var:

  • mixen mellan frihet och ansvar
  • rutiner i vardagen
  • kamratskapet på arbetsplatsen
  • att det gav ett ökat självförtroende och arbetslivserfarenhet som bidrog till en språngbräda i yrkeslivet
  • en ögonöppnare för tillgängligheten ute i samhället och på vilka sätt den möjliggör och inte möjliggör användbarheten för personer med funktionsnedsättningar 

Tiden efter anställningen på TD-enheten har de flesta haft någon form av jobb - nitton av dem har arbetat, fem har studerat, fem har varit arbetslösa och två har varit föräldralediga.

Fortsättning

Inventering av Västra Götalandsregionens verksamheter kommer att behöva fortsätta. Verksamheter flyttar, bygger om och nya tillkommer. Genom TD-inventering följs utvecklingen av tillgängligheten upp i Västra Götalandsregionens verksamheter och blir samtidigt ett stöd för åtgärder för att undanröja hinder. Invånarna kan också få information om tillgängligheten och kan på så sätt känna trygghet inför besök i verksamheterna.

Västra Götalandsregionens satsningar för att minska arbetslöshet är ett av de prioriterade budgetmålen och en prioritering inom VG2020. TD-ungdomsprojekt kan ses som en modell för hur VGR:s insats kan se ut framöver.

 TD-modellen

  1. Konkreta uppföljningsbara arbetsuppgifter erbjuds över tid
  2. Projektledare från verksamheten med arbetsledaransvar
  3. Inom TD finns en medveten satsning på att stärka individerna inför framtida arbetsliv

Inom TD:s inventeringsprocess organiseras fler ansvarsområden (se Bildspel om arbetsprocess, rutiner m.m nedan). Satsningen består av att de unga får pröva olika arbetsuppgifter inom TD. Exempelvis, hålla i presentationer, arbeta i det administrativa gränssnittet i TD, ge support och delta i kompetensutveckling.

Sammanfattning

Bedömningen är att TD genom sina konkreta arbetsuppgifter kommer att fortsatt kunna spela en betydelsefull roll som en del i PILA - praktik, introduktion, lärande och arbete. Genom att TD erbjuder arbetstillfällen för långtidsarbetslösa unga i TD ungdomsprojekt och från Program VIA skapas meningsfull sysselsättning för de unga. Detta bidrar till att uppfylla målet i regionfullmäktiges budget ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska” och till det, det prioriterade fokusområdet ”Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv”.  TD kan framöver även vara en möjlig form för andra målgrupper inom PILA och ingå som en långsiktig satsning.

 

 Bilagor och länkar till ytterligare information kring TD Ungdomsprojekt 

Mer information om projektet, hur rekryterings- och arbetsprocessen går till och gjorda erfarenheter

Bildspel om arbetsprocess, rutiner m.m 

Exempel på rekryteringsannons 

Arbetslust nr 3/2015 (artikel om ungdomsprojektet sidan 6-7) 

Uppföljningsrapport TD ungdomsprojekt 2015

Anläggningar i TD

Just nu har vi 5917 publicerade anläggningar i TD